Villkor

Inledning

Detta köp regleras av nedanstående standardvillkor för distansförsäljning till privatpersoner. Konsumentköp via internet styrs huvudsakligen av Avtalslagen, Avtalsvillkorslagen, Produktsäkerhetslagen, Prisinformationslagen, E-handelslagen, Konsumentköplagen, Marknadsföringslagen, Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt Dataskyddsförordningen (GDPR) och dessa lagar ger konsumenten oavlåtliga rättigheter. Lagarna finns tillgängliga på https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/. Villkoren i detta avtal ska inte tolkas som någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna, utan som en specifikation av parternas huvudsakliga rättigheter och skyldigheter avseende handeln.

1. Parter

Säljare är företaget: Ledande Teknologi Sverige AB (Org nr: 559309-2660), ADR: Författarvägen 2, 83499 TANDSBYN, E-post: info@cosori.se och betecknas nedan säljare/säljaren.

Köparen är den konsument som gör beställningen och kallas i det följande köpare/köparen.

2. Pris

Det angivna priset för varan och tjänsterna är det totala priset köparen ska betala.Alla priser är angivna i SEK. I priset ingår alla avgifter, moms och extra kostnader. Ytterligare avgifter som säljaren inte informerat om innan köpet ska ej belasta köparen.

3. Villkor

Villkoren är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.

Villkoren är dock inte bindande om det förekommit skrivfel eller stavfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken, eller i köparens beställning, och den andra parten insåg, eller borde ha insett, att ett sådant fel uppstod.

4. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från den tidpunkt det skickas från säljaren till köparen. Om köparen använder ett kreditkort eller betalkort vid betalningen kan säljaren reservera köpesumman på kortet vid beställningen. Kortet debiteras samma dag som varan skickas.

4.1 Betalningsförmedlare

Betalning för produkter som köpts i webbshoppen kan göras tryggt och säkert via våra betalningsleverantörer Stripe eller PayPal.

Online-betalning via Stripe som accepterar bank- och kreditkort av typerna MasterCard och Visa. Du uppger namn, kortnummer, utgångsdatum och kontrollsiffror (CVC/CVV) vid betalning. Din säkerhet och trygghet är mycket viktig för oss, och med partners som Stripe säkerställs denna säkerhet.

Om du betalar med Paypal kan du välja att göra det från ditt PayPal-konto eller ditt MasterCard/Visa-kort (du behöver inte ha ett separat PayPal-konto för att betala med kort). PayPal är en av världens största betalningsförmedlare online och används av tusentals webbshoppar och privatpersoner. Grimm.no kommer inte åt dina kreditkortsuppgifter eller någon annan betalningsinformation om dig från PayPal och lagrar därför inte den.

Både Stripe och PayPal är stora internationellt erkända betalningsförmedlare som gör betalningen på nätet säker. Vi har ingen tillgång till betalningsinformation, till exempel det kreditkortsnummer du anger vid betalning. Denna information skickas krypterad direkt till dem och går aldrig via vår server. Vi kommer endast få en bekräftelse på att betalningen har slutförts så att vårt system kan ändra status för din beställning till betald.

5. Leverans

Leverans sker när köparen, eller hans representant, har mottagit varan. Vi erbjuder fri frakt i hela Sverige på ordrar över 300 kronor.

Om leveranstiden inte anges i beställningen ska säljaren leverera varan till köparen utan onödig eftersläpning och senast 10 dagar efter beställningen från kunden. Varan ska levereras till köparen om inget annat avtalats separat mellan parterna.

6. Risken för varan

Risken för varan övergår till köparen när han, eller dennes representant, har fått varorna levererade i enlighet med punkt 5.

7. Ångerrätt

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätten, kan köparen häva köpet av varan i enlighet med Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Köparen måste underrätta säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar efter det att tidsfristen börjar löpa. I tidsfristen ingår alla kalenderdagar. Om tidsfristen löper ut på en lördag, helgdag eller högtidsdag förlängs tidsfristen till närmaste arbetsdag.

Tidsfristen anses uppfylld om meddelandet skickas före utgången av tidsfristen. Köparen har bevisbördan för att ångrätten tillämpats, och därför bör meddelandet göras skriftligen (ångerrättsformulär, e-post eller brev).

Ångerfristen börjar löpa:

  • Vid köp av enskilda varor kommer tidsfristen att löpa från dagen efter att varan/varorna har mottagits.
  • Består köpet av flera leveranser, kommer tidsfristen börja löpa från dagen efter den sista leveransen har mottagits.

Ångerfristen förlängs till 12 månader efter utgången av den ursprungliga tidsfristen om säljaren inte meddelar innan avtalet ingås; att det föreligger ångerrätt och standardiserat ångerformulär. Detsamma gäller i händelse av underlåtenhet att lämna ut villkor, tidsfrister och förfaranden för att tillämpa ångerrätten. Slutför näringsidkaren tillhandahållandet av informationen under dessa 12 månader; löper tidsfristen likväl ut 14 dagar efter den dag köparen fick informationen.

Vid tillämpning av ångerrätten måste varan returneras till säljaren utan onödig fördröjning och senast 14 dagar efter det att anmälan om användning av ångerrätten deklarerats. Köparen täcker de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat överenskommits, eller i de fall säljaren inte har lämnat upplysning om att köparen ska täcka returkostnaderna. Säljaren får inte fastställa en avgift för köparens användning av ångerrätten.

Köparen kan prova eller testa objektet i rimlig omfattning för att bestämma föremålets art, egenskaper och funktion, utan att ångerrätten makuleras. Om provningen eller testet av föremålet övergår vad som är försvarligt och nödvändigt, kan köparen bli ansvarig för eventuellt reducerat värde på varan.

Säljaren är skyldig att återbetala köpesumman till köparen utan onödig fördröjning, dock senast 14 dagar från det att säljaren fick meddelandet om köparens beslut att tillämpa ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen tills denne har mottagit varorna från köparen, eller tills köparen har överlämnat dokumentation som visar att varorna har skickats tillbaka.

8. Försenad och utebliven leverans — köparens rättigheter och tidsfrist för att anmäla anspråk

Om säljaren inte levererar varan, eller levererar den för sent, i enlighet med avtalet mellan parterna och detta inte beror på köparen, eller härstammar från köparens sida; kan köparen i enlighet med reglerna i kapitel 5 i konsumentköplagen under vissa omständigheter hålla inne köpesumman, kräva fullgörande, häva avtalet och/eller begära skadestånd från säljaren.

När det gäller underrättelser om utebliven betalning bör underrättelsen vara skriftlig (t.ex. e-post) av bevisskäl.

Fullgörande

Köparen kan behålla köpet och kräva fullgörande från säljaren. Köparen får dock inte göra anspråk på fullgörande om det föreligger ett hinder som säljaren inte kan bemästra, eller om fullgörandet kommer medföra en så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt oproportionerligt; i förhållande till köparens intresse av att säljaren infriar fullgörandet. Skulle svårigheterna försvinna inom skälig tid kan köparen likväl kräva fullgörande.

Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörande om hen väntar orimligt länge med att framföra kravet.

Hävning

Om säljaren inte levererar varan vid leveranstidpunkten ska köparen uppmuntra säljaren att leverera inom en rimlig utökad tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom den förlängda tidsfristen kan köparen häva köpet.

Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Motsvarande gäller om leveransen vid avtalad tidpunkt var nödvändig för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande.

Om varorna levereras efter den tidsfrist som konsumenten fastställt, eller efter den tidpunkt för leveransen som var avgörande för avtalets ingående, måste ett krav på hävning göras inom rimlig tid efter det att köparen fick kännedom om leveransen.

Ersättning

Köparen kan kräva ersättning för eventuella förluster som orsakats av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren visar att förseningen beror på ett hinder som ligger utanför säljarens kontroll och som rimligen inte kunde ha beaktats vid tidpunkten för avtalet, undvikits eller konsekvenserna därav övervunnits.

9. Brist i produkt – köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om det finns ett fel i varan ska köparen inom rimlig tid efter det att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, meddela säljaren att hen kommer att åberopa bristen. Köparen anses alltid ha klagat i tid om de skett inom två månader från det att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts. Reklamation kan ske senast två år efter det att köparen övertagit varan. Om varan, eller delar av den, är avsedd att hålla betydligt längre än två år; är garantitiden fem år.

Om föremålet har en brist och detta inte beror på köparen, eller omständigheterna på köparens sida, kan köparen, i enlighet med reglerna i Konsumentköplagens kapitel 6 under vissa omständigheter, kvarhålla köpesumman, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisreduktion, kräva att avtalet hävs och/eller kräva skadestånd från säljaren.

Reklamation till säljaren bör ske skriftligen.

10. Rättelse eller omleverans

Köparen kan välja mellan att kräva att felet avhjälps eller att få en likvärdig vara levererad istället. Säljaren får dock motsätta sig köparens krav om verkställandet av kravet är omöjligt eller medför orimliga kostnader för säljaren. Rättelse eller omleverans ska genomföras inom rimlig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två avhjälpande försök för samma brist.

11. Prisreduktion

Köparen kan kräva en rimlig prisreduktion om varan inte blir åtgärdad eller omlevererad. Detta innebär att förhållandet mellan det reducerade och det överenskomna priset motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt och avtalsenligt skick. Om det finns särskilda skäl för detta kan prisreduktionen i stället baseras på felets betydelse för köparen.

Hävning

Om varan inte repareras eller levereras på nytt kan köparen också häva köpet om felet inte är oväsentligt.

12. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

Om köparen inte betalar, eller inte uppfyller övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren, eller omständigheterna på säljarens sida, kan säljaren, i enlighet med reglerna i Konsumentköplagens kapitel 9 under vissa omständigheter hålla kvar varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva att avtalet hävs samt kräva ersättning från köparen. Säljaren kan också under vissa omständigheter kräva ränta vid sen betalning, inkassoavgift och en skälig avgift för varor som inte avhämtas.

Fullgörande

Säljaren kan kvarhålla försändelsen och kräva att köparen betalar köpesumman. Om varorna inte levereras förlorar säljaren sin rätt om denne väntar oskäligt länge med att framföra kravet.

Hävning

Säljaren får häva avtalet vid väsentlig betalningsförsummelse eller annan väsentlig överträdelse från köparens sida. Säljaren kan dock inte häva i de fall då hela köpesumman har betalats. Om säljaren fastställer en rimlig tidsfristsförlängning för fullgörandet, och köparen inte betalar inom detta tidsintervall, får säljaren häva försäljningen.

Ränta vid sen betalning/inkassoavgift

Om köparen inte betalar köpesumman enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpesumman enligt räntelagen. Vid utebliven betalning kan fordran, efter utsänd påminnelse, skickas till köparen som då kan hållas ansvarig för avgifter enligt inkassolagen.

Avgift för varor som inte har betalts i förskott och som inte har hämtats ut

Om köparen underlåter att hämta ut obetalda varor får säljaren ta ut en avgift av köparen. Avgiften ska maximalt täcka säljarens faktiska kostnader för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte belasta köpare under 18 år.

13. Garanti

Garantier som ges av säljaren eller producenten ger köparen rättigheter utöver de rättigheter som köparen redan har enligt tvingande lagstiftning. En garanti innebär således inga begränsningar av köparens rätt till reklamation och anspråk i händelse av försening eller brister enligt punkterna 9 och 10. Våra garanti gäller produkter köpta på Cosori.se samt våra återförsäljare Elgiganten AB, Cervera AB och Kitchen Butiksdrift Sverige AB.

14. Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter är säljaren. Såvida köparen inte samtycker till något annat kan säljaren, i enlighet med personuppgiftslagen, endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska kunna fullgöra avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Ledende Teknologi AS och dess dotterbolag (härefter benämnt LT) är eksklusiva distributörer av Cosori’s Airfryer-produkter i Norge, Sverige, Finland och Danmark.
 
LT är ansvarig för denna webbplats och dess innehåll. Webplatsen ägs av LT och dess samarbetspartners.
 
Innehåll, funktioner och utformning på webplatsen skyddas av nationella och internationella regler om upphovsrätt, varumärken, patent, design, affärshemligheter, marknadsföring och andra relevanta lagar och regleringar.
 
Innehåll på webplatsen kan endast användas för personligt bruk och är presentat. Innehållet kan användas på din egen dator eller din egen mobila enhet. Du får inte kopiera, ändra, bearbeta, reproducera, publicera eller distribuera innehåll från webplatsen.
 
Du må inte använda bilder, texter, grafiska element, utformning, funktioner, diagram, illustrationer, videor, användarmanualer, recept, recepthäften eller annat material från webplatsen för kommersiellt bruk utan ett skriftligt avtal med LT.
 
Frågor rörande detta kan skickas till info@cosori.se
 
© 2022 Ledende Teknologi Sverige AB

 

Receptbok

 
Ledende Teknologi AS och dess dotterbolag (härefter benämnt LT) är eksklusiva distributörer av Cosori’s Airfryer-produkter i Norge, Sverige, Finland och Danmark.
 
Denna receptbok är översatt til norska, svenska, finska och danska av LT’s (härefter kallad Receptboken). Receptboken ägs av LT och LTs samarbetspartner.
 
Receptboken är skyddad av nationella och internationella lagar om upphovsrätt, varumärken, patent, design, affärshemligheter, marknadsföring och andra relevanta regelverk.
 
Receptboken kan endast användas för personligt bruk. Du får inte kopiera (utöver personliga exemplar), ändra, bearbeta, reproducera, publicera eller distribuera receptboken. Du får heller inte ladda upp den på internet.
 
Ingen får tillverka receptboken, eller använda bilder, texter, grafiska element, diagram, illustrationer eller annat material från receptboken för kommersiell bruk utan skriftligt avtal med LT.
 
Frågor rörande detta kan skickas till info@cosori.se
 
© 2022 Ledende Teknologi Sverige AB